Ông Chu Văn An

Ông Chu Văn An là người tỉnh Hà Đông bấy giờ, đỗ tiến sĩ đời nhà Trần. Tính ông ngay thẳng và điềm đạm, không ham danh lợi.

Ông thi đỗ rồi về mở trường dạy học, học trò rất đông, có người làm đến thượng thư, tể tướng, nhưng đối với ông phải giữ lễ học trò.

Vua nghe ông là bậc đạo đức, triệu vào kinh cho làm quan, để dạy thái tử. Sau ông thấy chính sự trong Triều suy đồi, bọn quyền thần lắm kẻ làm bậy, ông dâng sớ xin chém bảy người gian nịnh. Vua không nghe. Ông bèn xin từ chức.

Người trong nước ai cũng khen ông là bậc cao hiền. Khi mất, vua cho đem thờ trong Văn miếu, ngang hàng với bậc tiên nho.

(Thanh Tuyền)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *